องค์การอนามัยโลกจัดตั้งกลุ่มที่ปรึกษาด้านเทคนิคในการวัด ติดตาม และประเมินทศวรรษแห่งการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีของสหประชาชาติ

องค์การอนามัยโลกจัดตั้งกลุ่มที่ปรึกษาด้านเทคนิคในการวัด ติดตาม และประเมินทศวรรษแห่งการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีของสหประชาชาติ

องค์การอนามัยโลกได้จัดตั้งกลุ่มที่ปรึกษาด้านเทคนิค ใหม่ เกี่ยวกับการวัดผล ติดตาม และประเมินทศวรรษแห่งการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีของสหประชาชาติ (พ.ศ. 2564-2573) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 20 สาขาวิชานี้จะตรวจสอบและประเมินหลักฐานและให้คำแนะนำเพื่อพัฒนางานการวัดที่เกี่ยวข้องกับทศวรรษแห่งผู้สูงอายุอย่างมีสุขภาพดีของสหประชาชาติและการดำเนินการสี่ด้าน: ก) เปลี่ยนแปลงวิธีที่เราคิด ความรู้สึก และการกระทำต่ออายุและความชรา ข) 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุมชนส่งเสริมความสามารถของผู้สูงอายุ c)

 จัดให้มีการดูแลแบบบูรณาการที่มีบุคคลเป็นศูนย์กลางและบริการสาธารณสุขมูลฐานที่ตอบสนองต่อผู้สูงอายุ; และ ง) ให้การเข้าถึงการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการ

ภายในหน้าที่เชิงบรรทัดฐาน WHO ให้คำแนะนำที่มีหลักฐานอ้างอิงแก่ประเทศสมาชิกเพื่อปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ กลุ่มที่ปรึกษาทางเทคนิคจะแนะนำ WHO เป็นพิเศษในด้านต่อไปนี้:

1. การพัฒนาตัวบ่งชี้ที่มีอยู่และใหม่สำหรับการติดตามและประเมินความคืบหน้าและผลกระทบของทศวรรษแห่งผู้สูงอายุอย่างมีสุขภาพดีของสหประชาชาติในทุกระดับ (ระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น)

2. วิธีการที่เสนอสำหรับการจัดทำประมาณการระดับโลก

 ระดับภูมิภาค และระดับชาติ และระดับย่อยที่เชื่อมโยงกับทศวรรษแห่งการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีของสหประชาชาติ

3. การวัดและการดำเนินงานของตัวบ่งชี้ใหม่และที่มีอยู่ (เช่น ความสามารถที่แท้จริง ความสามารถเชิงหน้าที่ และสภาพแวดล้อม) ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่การดำเนินการของทศวรรษและโครงการหรือความคิดริเริ่มที่เกี่ยวข้อง

4. การกำหนดมาตรฐานของมาตรการ รูปแบบของการรวบรวมข้อมูล การประสานข้อมูลเพื่อการเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ข้อมูลในทุกตัวชี้วัดสำหรับทศวรรษแห่งการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี และแนวทางสำหรับการตัดสินใจและการสร้างขีดความสามารถในด้านเหล่านี้ในระดับประเทศ

เพื่อสนับสนุน TAG และประสานงานกิจกรรมการวัดทั่วทั้ง UN องค์การอนามัยโลกยังได้จัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ของ UN และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ได้แก่ กระทรวงเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UNDESA) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ), UN Women, องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มนี้ได้ที่นี่

Credit : ต้นไม้ | เสื้อผ้าผู้หญิง | รีวิวเครื่องดนตรี | วิธีทำ if | เกมส์ออนไลน์